Thành phố Florence và Chính phủ Ý đang tranh chấp xem ai là người sở hữu bức tượng David nổi tiếng của nhà điêu khắc Michelangelo.