“Ăn mặc để thành công” là một thuật ngữ của phương Tây dùng để chỉ cách thức ăn mặc tạo ra sự ảnh hưởng nhằm đạt mục đích riêng nào đó.