“Quê hương ta bánh đa, bánh đúc
Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt

Nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ…”