Tạo thu nhập thay thế, dần chuyển đổi nghề nghiệp từ đánh bắt thuỷ sản sang làm dịch vụ du lịch, đó là một trong những cách để người dân bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên biển đảo.