Đây là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm chỉnh. Chó có thể chẩn đoán ung thư, và độ chính xác có thể còn cao hơn cả những phương pháp hiện đại.