Học theo cách làm du lịch của nước ngoài, Trung tâm sách kỷ lục VN xây dựng chuỗi cửa hàng sách dành riêng quảng bá ngành công nghiệp xanh trong nước, bằng cách phát hành những cuốn sách gấp, sách bỏ túi.