Loài vượn cáo mắt lồi sống trong vùng Horton Plains ở Sri Lanka tưởng như đã tuyệt chủng sau lần xuất hiện cuối cùng vào năm 1937.