Trong buổi nói chuyện chuyên đề “Quản trị cuộc đời”, diễn giả Giản Tư Trung cho rằng văn học cùng với sáu loại hình nghệ thuật khác sẽ góp phần bồi dưỡng, nâng cao thẩm mỹ lẫn tâm hồn, nhưng vấn đề là đọc cái gì, nghe cái gì, xem cái gì?