Có những người dốc hết tâm sức hòng giúp những mảnh đời kém may mắn vơi đi phần nào nỗi bất hạnh. Họ làm tự nguyện và âm thầm. Phần thưởng lớn nhất của họ chính là nhìn mọi người được hạnh phúc hơn.