Khối lượng công việc và trách nhiệm của một người tỷ lệ thuận với vai trò và vị trí của người ấy trong tổ chức. Không cần phải nói thêm thì ai cũng biết rằng, chẳng khi nào nhà lãnh đạo thiếu việc để làm, thiếu vấn đề để giải quyết, thiếu thông tin để xử lý. Nhưng chỉ cần nhìn vào cách làm việc của nhà lãnh đạo, chúng ta biết đâu là nhà lãnh đạo tài ba và đâu là nhà lãnh đạo tầm thường.