Sẽ không có một khuôn mẫu chung để tất cả cùng áp dụng, nhưng việc dạy con chắc chắn cần tuân theo những nguyên lý nhất định. Đó là những nguyên lý được xây dựng dựa trên cơ sở của sự nghiên cứu khoa học về tâm – sinh lý, và phù hợp với bối cảnh xã hội đương thời. Các bậc cha mẹ cần nắm được những nguyên lý ấy trước khi “bắt tay” vào sự nghiệp “trồng người”.