Từ khi Bin bắt đầu học nói, cả nhà phải nhắc nhau chữ “dạ” đầu môi. Nói chuyện với nhau cũng không được nói trống không, không được dùng câu cụt lủn mà phải có chủ ngữ, vị ngữ… Ông bà ta nói “Trẻ lên ba cả nhà học nói”, chẳng sai tí nào.

daycontiengdatiengthuong