LTS: Phóng viên bổn báo đã đột nhập vào trung tâm thiết kế đầu não của các hãng điện thoại di động hàng đầu thế giới và sao chụp được những mẫu tân kỳ nhất, chưa được công bố.