Giáo dục là vấn đề vô cùng hệ trọng, liên quan đến tương lai của từng con người, đến sự suy vong của một quốc gia và ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn xã hội loài người. Đó là một hệ thống các hành vi có tổ chức của con người trong việc kế thừa, chọn lọc, ứng dụng những đạo đức, tri thức của những lớp người đi trước và phát triển sáng tạo ra những giá trị mới phù hợp với yêu cầu phát triển, giúp cuộc sống tương lai tốt đẹp và có ý nghĩa hơn.