Có lẽ nên mở ra thiên phóng sự đa đá tuỳ nút về Hà Nội bằng chương “Phở”. Bởi lẽ qua sự thăng trầm của bát phở, đã thấy quá lắm những hưng trưởng, lụi tàn, phục sinh của nền văn hoá ăn uống nơi “đất thánh”.