Món ăn nghe tên đã thấy đạm bạc, khắc khổ. Dường như toàn những thứ đầu thừa đuôi thẹo, nào khổ qua đèo, nào da heo. Món nhà nghèo, nhưng gắn liền kỷ niệm thời trai trẻ, nên nhớ hoài…