Một tín hiệu vui trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam…