Tuy thu hút được lực lượng không nhỏ lao động nhưng các làng nghề vẫn chỉ theo hướng nhỏ lẻ, tự phát. Trong khi đó, vấn nạn ô nhiễm đang đe dọa khắp các làng nghề.