Tiếng máy thuyền nổ vang, tiếng những mái chèo khua nước, tiếng sóng vỗ oàm oạp vào mạn thuyền… đó là âm thanh quen thuộc mở đầu vào sớm bình minh trên chợ nổi Cái Răng.