Doanh nhân bao giờ chẳng bận rộn, đúng rồi nhưng bận rộn cho chuyện chi ? Trong muôn ngàn bận rộn, có bao nhiêu phần trăm cho con cái ?