Mất lòng tin là mất tất cả. Mất lòng tin xã hội trở nên bát nháo rời rạc không còn liên kết nào tồn tại, nếu có thì cũng chỉ là liên kết ma quỷ mà thôi.