Nói đến Trung Thu là người ta nói đến trẻ con. Mà nói đến trẻ con thì hầu như chúng ta ai cũng mặc nhiên nghĩ và hỏi nhau: “Nó học thế nào?” Gần như chẳng ai hỏi, cháu nó chơi thế nào, nó thích làm gì… Nếu người lớn có bận tâm xem Trung Thu cho trẻ con đi đâu chơi thì cũng là một sự quan tâm có điều kiện, trên quan điểm “bố trí, sắp xếp”.