Nhân vật Dưỡng trong Những ngã tư và những cột đèn của Trần Dần đã viết: “…tôi viết để đưa hiện tại của tôi ra khỏi thời gian, để ngày hôm nay được tồn tại vĩnh viễn” (*).