Ngày nhỏ, lũ trẻ con chúng tôi thường truyền tai nhau câu: “Cu kêu ba tiếng cu kêu/Cho mau tới Tết dựng nêu ăn chè”.