Dọc quốc lộ 14 đoạn qua Đắk Lắk, những vạt rừng thông xanh rì hiện đang xơ xác. Để đổi lại đất canh tác và cả đất đô thị, những vạt rừng thông đang ngắc ngoải từng ngày.