Trong các lễ hội ngày xưa của người Việt thường diễn ra trò chơi thi thổi cơm, vừa tưng bừng náo nhiệt, vừa đậm đà bản sắc dân tộc.