Trong giới văn nghệ sĩ Việt Nam hiện nay, Nguyễn Trọng Tạo được xem là người đa tài. Anh có thể làm thơ, viết nhạc, viết văn, viết bài phê bình, viết báo, trình bày sách báo…, lĩnh vực nào anh cũng thành công.