Những đường nét chạm khắc, phù điêu thấp thoáng, ẩn khuất trên các vì kèo, thành vọng, dầu bẩy, ván nong, góc dao trong kiến trúc nhà cổ ở Cần Thơ thể hiện khá rõ nét tài hoa của các nghệ nhân xưa.