ác chất dinh dưỡng khi được cung cấp vào cơ thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy chức năng của các cơ quan trong cơ thể hoạt động một cách chính xác và tối ưu.