Thành phố nổi tiếng của Mỹ này đã hoàn thành sau 35 năm ròng rã và hàng trăm ngàn chiếc tăm.