Lễ hội văn hóa ở Việt Nam không chỉ phản ánh những vấn đề của sự cuồng tín tâm linh, đó còn là một sân khấu của các hoạt động thương mại phi văn hóa, trao đổi quyền lợi và thể hiện hội chứng hãnh tiến đến phản cảm.