Ở Saudi Arabia, phụ nữ hầu như không làm việc gì ngoài phạm vi ngôi nhà của họ, vì trách nhiệm kiếm sống thuộc về đàn ông.