Tuy mù nhưng anh Khổng xem bò thuộc loại thượng thừa

Những lái bò có thâm niên khi mua bán bò vẫn mua nhầm bò dở, bò thịt bị vỗ béo là chuyện thường. Còn ông bị mù hai mắt, đi bước thấp bước cao, dò dẫm tìm đường nhưng xem bò thuộc loại thượng thừa.