Hằng ngày, chúng ta hỏi nhau có khỏe không như một cách xã giao thông dụng nhất. vậy đã bao giờ bạn hỏi chính mình: “Tôi ơi, có khỏe không?”.