Ra đời từ năm 1970 tại Townsville Queensland, Đại học Công lập James Cook lấy tên từ nhà hàng hải người Anh tìm ra châu Úc: James Cook, và đã sớm trở thành trường Đại học nghiện cứu Nhiệt đới hàng đầu của chính phủ Úc cũng như một trong những trường nghiện cứu Nhiệt đới hàng đầu của thế giới.