Với ông Nguyễn Văn Mọi, chủ nhân thương hiệu nho Ba Mọi, việc trái nho Ba Mọi trở nên nổi tiếng và vươn xa khỏi thị xã Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận là niềm khích lệ lớn lao cho nghiệp trồng trọt. Nhưng chuyện thế hệ kế thừa chịu theo nghiệp nông của gia đình mới là điều làm ông thấy hạnh phúc.