Cho dù gần đây du khách Pháp bị phê bình là bất lịch sự nhất thế giới, nhưng nước Pháp vẫn là đất nước nổi tiếng văn minh. Vì thế khi dến đây bạn vẫn cần biết trước một số điều.