“Vịnh Nha Trang biến thành túi rác” – đó là tựa một bản tin được đăng trên trang web của Tổng cục Môi trường.