Tour Mỹ - Châu Mỹ

Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - San Jose - San Francisco - Thăm thân
Từ 70.000.000 VNĐ9 Ngày

11/03/2019, 01/12/2019, 15/12/2019, 29/12/2019

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Premium Outlet: Mua Sắm - Hollywood - Universal - Thăm thân
Từ 60.000.000 VNĐ7 Ngày

11/03/2019, 01/12/2019, 15/12/2019, 19/12/2019

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Philadelphia - Washington DC  - Thăm thân
Từ 58.000.000 VNĐ5 Ngày

18/04/2019, 25/04/2019, 09/05/2019, 23/05/2019, 06/06/2019, 20/06/2019, 04/07/2019, 18/07/2019, 01/08/2019, 15/08/2019, 29/08/2019, 12/09/2019, 26/09/2019, 03/10/2019, 17/10/2019, 31/10/2019, 07/11/2019, 21/11/2019

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Thăm thân
Từ 56.000.000 VNĐ6 Ngày

07/04/2019, 28/04/2019, 23/06/2019, 07/07/2019, 21/07/2019, 04/08/2019, 18/08/2019, 01/09/2019, 03/11/2019, 10/11/2019, 24/11/2019

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Premium Outlet: Mua Sắm - Hollywood - Univer Studio - San Jose - San Francisco - Thăm thân
Từ 66.000.000 VNĐ8 Ngày

23/06/2019, 07/07/2019, 21/07/2019, 04/08/2019, 18/08/2019, 01/09/2019, 03/11/2019, 10/11/2019, 24/11/2019

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Grand Canyon: West Rim - Hollywood - Universal Studio - Thăm thân
Từ 58.000.000 VNĐ6 Ngày

31/03/2019, 21/04/2019, 12/05/2019, 15/09/2019, 29/09/2019, 06/10/2019, 20/10/2019

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Hollywood - Universal Studio - San Jose - San Francisco  - Thăm thân
Từ 68.000.000 VNĐ8 Ngày

31/03/2019, 21/04/2019, 12/05/2019, 15/09/2019, 29/09/2019, 06/10/2019, 20/10/2019

Xem chi tiết
Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Albany - Boston - Thăm thân
Từ 73.000.000 VNĐ8 Ngày

10/06/2019, 08/07/2019, 16/09/2019, 07/10/2019

Xem chi tiết
Hoa Kỳ (Đông - Tây): New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim -  Los Angeles - San Francisco - Thăm thân
Từ 94.000.000 VNĐ12 Ngày

18/04/2019, 09/05/2019, 12/09/2019, 26/09/2019, 03/10/2019, 17/10/2019

Xem chi tiết
Hoa Kỳ (Đông - Tây): New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Los Angeles - Thăm thân
Từ 83.000.000 VNĐ10 Ngày

25/04/2019, 20/06/2019, 04/07/2019, 18/07/2019, 01/08/2019, 15/08/2019, 29/08/2019, 31/10/2019, 07/11/2019, 21/11/2019

Xem chi tiết
Du lịch Hawaii: Honolulu
Từ 25.000.000 VNĐ5 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết
Du lịch Hawaii: Honolulu - Maui - Big Island
Từ 35.000.000 VNĐ6 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết
Hoa Kỳ (Đông - Tây): New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - Thăm thân
Từ 84.000.000 VNĐ10 Ngày

18/04/2019, 09/05/2019, 12/09/2019, 26/09/2019, 03/10/2019, 17/10/2019

Xem chi tiết
Hoa Kỳ (Đông - Tây): New York - Philadelphia -  Washington DC - Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Los Angeles - San Francisco
Từ 93.000.000 VNĐ12 Ngày

20/06/2019, 04/07/2019, 18/07/2019, 01/08/2019, 15/08/2019, 29/08/2019, 31/10/2019, 07/11/2019, 21/11/2019

Xem chi tiết

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0938 336 336 028 38 336 336