Tour Mỹ 2022

Du Lịch Mỹ Bờ Đông: New York - Philadelphia - Washington DC  - Thăm thân (Hàng không 5*)
Từ 58.500.000 VNĐ5 Ngày

Dự kiến khởi hành năm 2022 (Từ 4 - 6 đoàn/tháng)

Xem chi tiết
Du Lịch Mỹ Liên Tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles  - San Francisco - Thăm thân
Từ 99.500.000 VNĐ12 Ngày

Dự kiến khởi hành năm 2022 (Từ 4 - 6 đoàn/tháng)

Xem chi tiết
Du Lịch Mỹ Liên Tuyến (Đông - Tây): New York -  Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - Thăm thân
Từ 86.500.000 VNĐ10 Ngày

Dự kiến khởi hành năm 2022 (Từ 4 - 6 đoàn/tháng)

Xem chi tiết
Du Lịch Mỹ Bờ Tây: Los Angeles  - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Hollywood -  Thăm Thân Nhân
Từ 57.500.000 VNĐ6 Ngày

Dự kiến khởi hành năm 2022 (Từ 4 - 6 đoàn/tháng)

Xem chi tiết
Du Lịch Mỹ Bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Hollywood - San Francisco - Thăm Thân Nhân
Từ 70.500.000 VNĐ8 Ngày

Dự kiến khởi hành năm 2022 (Từ 4 - 6 đoàn/tháng)

Xem chi tiết
Du Lịch Mỹ Bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Mua sắm - Hollywood - Thăm Thân
Từ 56.500.000 VNĐ6 Ngày

Dự kiến khởi hành năm 2022 (Từ 4 - 6 đoàn/tháng)

Xem chi tiết
Du Lịch Mỹ Bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas -  San Jose - San Francisco - Thăm Thân Nhân
Từ 69.500.000 VNĐ8 Ngày

Dự kiến khởi hành năm 2022 (Từ 4 - 6 đoàn/tháng)

Xem chi tiết
Du Lịch Mỹ Liên Tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Francisco - Thăm thân
Từ 98.000.000 VNĐ12 Ngày

Dự kiến khởi hành năm 2022 (Từ 4 - 6 đoàn/tháng)

Xem chi tiết
Du Lịch Mỹ Liên Tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - Thăm thân
Từ 85.000.000 VNĐ10 Ngày

Dự kiến khởi hành năm 2022 (Từ 4 - 6 đoàn/tháng)

Xem chi tiết
Du lịch Nam Mỹ: Brazil - Peru -  Argentina
Từ 153.000.000 VNĐ16 Ngày

Tháng 7/2022

Xem chi tiết
Du lịch Hawaii: Honolulu
Từ 26.000.000 VNĐ5 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết
Du lịch Hawaii: Honolulu - Maui - Big Island
Từ 36.000.000 VNĐ6 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết

02838 336 336