Chị Ngô Thị Ngọc Liễu

» Đánh giá chung Chất lượng chuyến đi:
  • Đánh giá chung: Hài lòng

»  Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Nhật, Mỹ

» Dự định tương lai đối với Du lịch Hoàn Mỹ

  • Sẽ giới thiệu bạn bè và tiếp tục trở lại với Hoàn Mỹ

bài viết khác